STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

ZBIRKE USTNIH IZROČIL
Katalog ustnega izročila Šaleške doline

Ajda Vrbič, Ljubljana 2010

1. Omejitev prostora

Pri izboru ustnega izročila sem se omejila na prostor občin Šoštanj in Velenje; edini kraji, ki so sicer zunaj uradnih občinskih meja so Špehovka, Pilanca, Huda luknja (vse v občini Mislinja), grad Valdek (občina Mislinja), grad Pakenštajn in gora Oljka (občina Šmartno ob Paki) in pa Dobrna, ki so s Šaleško dolino povezani preko ustnega izročila.

Šaleška dolina, znana tudi pod imenom Velenjska kotlina, se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije in se razprostira med Smrekovcem in Paškim Kozjakom ter med Ložniškim gričevjem in Karavankami.

Dno kotline je široko od 1 do 2,5 kilometra, dolgo okoli 8 kilometrov in je najširše v spodnjem toku Velunje (Družmirsko polje), ki se danes ojezerjuje. Kotlina poteka v smeri vzhod-jugovzhod.

Šaleško dolino sestavljata dve urbani središči: Šoštanj (z naselji: Bele vode, Družmirje, Florjan, Gabrke, Lokovica, Šentvid pri Zavodnju, Ravne, Topolšica, Zavodnje in Skorno pri Šoštanju), ki je bil sprva njen upravni, gospodarski in politični center ter Velenje (z naselji: Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovce, Janškovo selo, Kavče, Laze, Lipje, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Pirešica, Plešivec, Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Šenbric, Silova, Škalske cirkovce, Škale, Šmartinske cirkovce in Vinska Gora), ki je z razvojem premogovnika leta 1963, prevzelo njegovo vlogo in postalo občinsko središče Šaleške doline.

 

2. Načini zbiranja izročila

Ustno izročilo sem najprej zbirala po dostopni literaturi, nato pa sem dodala še izbor ustnega izročila iz terena, ki sem ga zbirala že leta 2006 (v sklopu seminarske naloge). Na koncu sem dodala še nove poizvedbe, ki sem jih zbrala na terenu v poletnih mesecih leta 2010.

Koordinatne točke izročila sem na terenu določila z GPS napravo (znamka Garmin Oregon 300, z natančnostjo do 10 metrov), vse pa sem nato vnesla še v katalog.

V zadnji stopnji sem opravila analizo in sintezo podatkov, ki sem jih nazadnje poskusila strniti v smiselno celoto.

 

3. Ugotovitve

Izročila je bilo za Šaleško dolino v dostopni literaturi razmeroma veliko, slabše rezultate pa so dali pogovori z domačini, saj je bilo težko najti starejše ljudi, ki bi se česa še spomnili. Na koncu sem vseeno prišla do zaključka, da vztrajnost rodi tudi boljše rezultate in sem zato večkrat šla do istih ljudi, ki so se vedno spomnili česa novega ali pa so me napotili do "soseda, ki bi sigurno kaj vedel".

Analiza izročila je pokazala, da v Šaleški dolini prevladujejo pripovedi, povezane z žal ženami (belimi ženami, divjimi ženami …), Turki, povodnimi možmi in hudičem (zmajem, pozojem ali kačo), vse pa lahko tudi približno prostorsko lociramo.

Žal žene se tako koncentrirajo predvsem okoli treh krajev: Hude luknje (Pilance, Tisnika, Velunje peči), Belih vod (sv. Križ, Mornova zijalka) in Paškega Kozjaka (Zvonica, Babje luknje).

Hudič (s sodelavci), oz. pozoj se zgoščeno pojavlja od središča Šaleške doline (Škalsko in Velenjsko jezero) preko Šoštanja in Skorna pri Šoštanju ter zavije proti Belim vodam in občinski tromeji Šoštanja s Črno na Koroškem in Ljubnim (prelaz Kramarica) - torej na zahod Šaleške doline. V vzhodnem delu Šaleške doline se ne pojavlja, razen na skrajnem vzhodnem robu: v Hudi luknji, Paškem Kozjaku in Dobrni (Strmec nad Dobrno).

Povodni mož je omejen na središče Šaleške doline (Škalsko in Velenjsko jezero) in njen jugovzhodni del (Bevče).

Iz naštetega sem izluščila v mitološkem smislu najbogatejše kraje, ki bi se jih morda izplačalo preveriti tudi arheološko (slika 3). Razdelila sem jih v tri skupine: I.) vzhodni rob Šalšeke doline (Huda luknja, Paški Kozjak in Dobrna), II.) jugovzhodni del Šaleške doline (Bevče, Vinska Gora in Šentilj) in III.) zahodni rob Šaleške doline (Bele vode).

***

Datoteko o izročilu Šaleške doline si lahko pretočite na svoj medij.
Gre za MS Access 2000 zapis (Saleska_dolina.mdb, 10.441 KB), stisnjen v

 

Predstavitev | Kazalo | Supplementa | Informacije, naročila | Iskalnik | Pomoč pri iskanju | Zbirke ustnih izročil
Na začetek | Na vrh