STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA
      Znanstvenoraziskovalni center SAZU

DATABÁZE "SBÍRKA POVĚSTÍ"
Návod ke vkládání údajů.

Benjamin Štular, Andrej Pleterski, Ljubljana 2005.
Překlad: Michal Hlavica

Slovenščina (Si)

Popis

Databáze "Sbírka pověstí" je určena pro vkládání zaznamenané ústní lidové slovesnosti vybrané oblasti. Pracuje v prostředí databázové aplikace MS Access, která je součástí balíčku Microsoft Office.

Vlastní databáze je sestavena z šesti vzájemně propojených formulářů:

 • Vypravěč
 • Pověst
 • Oblast
 • Interpretace
 • Literatura.
 • Zapiš nahrávku

Síť relací mezi těmito jednotlivými formuláři nás zbavuje povinnosti opakovaně vkládat ten samý údaj. Ačkoliv nám například jeden vypravěč sdělí více pověstí, informaci o něm vkládáme pouze jedenkrát. Podmínkou však je důsledné vyplňování polí ID, kam vpisujeme identifikační číslo těch záznamů, které chceme vzájemně propojit nebo k sobě přiřadit. Jako identifikátor můžeme použít jak číslo (například 000001), tak písmena či kombinaci čísel a písmen.

Formuláře jsou rozděleny na tři oddíly:

 • Horní oddíl obsahuje ikony odkazující na ostatní formuláře. Pokud nad ikonu uživatel najede kurzorem, po cca 3 vteřinách se objeví název formuláře, do kterého jej odkazuje.
 • Prostřední část je určena přímo pro zápis údajů (Do formuláře "Vypravěč" zanášíme data o vypravěči, do formuláře "Pověst" zapisujeme pověsti, atd.). Různé typy formulářů obsahují různá pole pro různá data. Krátký popis očekávaného obsahu jednotlivých polí je uveden v dolním stavovém řádku (šedý či tmavě modrý řádek na dolním okraji okna programu).
 • Spodní díl formulářového okna obsahuje pole vybraná z ostatních formulářů, která jsou navázána na právě vybraný zápis. Například ve formuláři "Vypravěč" vybereme záložku Pověsti. Na vzorovém obrázku vidíme vypravěče s přiřazeným ID "1", kterého máme v úmyslu provázat s pověstmi ID "1" a ID "2". To provedeme přes pole "ID Pověsti". Záložka "Pověsti" by měla obsahovat propojení se všemi zapsanými záznamy, o kterých vypravěč hovořil, podobně jako záložka "Oblast" obsahuje všechny oblasti, kterých se jeho vyprávění dotýká. Záložka "Literatura" pak případnou publikaci, ze které je pověst citována. Každý formulář obsahuje ty jisté záložky, ale s filtrovanými daty. Kupříkladu v záložce "Literatura", která se nachází ve formuláři "Vypravěč", vidíme jen literaturu, která je svázána s právě zobrazeným vypravěčem. Stejná záložka v poli "Oblast", obsahuje citaci odvislou od jednotlivých lokalit.

Zapisování audionahrávek

Pro zapisování audionahrávek slouží formulář "Zapiš nahrávku". Tento formulář obsahuje pouze dvě záložky, které jej propojují s údaji z tabulky "Vypravěč" a s daty zaznamenanými ve formuláři "Pověst". Data se propojují stejně jednoduše jako v předchozích případech přes pole "ID Vypravěče", respektive "ID Pověsti".

Pokud byste chtěli návod citovat, můžete použít následující odkazy:
ŠTULAR, Benjamin – PLETERSKI, Andrej 2005, Izročilo in prostor. Sistem za vnos podatkov. – Ljubljana, http://iza.zrc-sazu.si/si/splet_publ/prostor.html.

Přejeme Vám při sběru ústní lidové slovesnosti hodně zdaru. V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na autora původní slovinské verze databáze Andreje Pleterskeho Pleterski@zrc-sazu.si nebo na autora českého překladu Michala Hlavicu Hlavica@mail.muni.cz.

Před prvním použitím

 • Databázi si stáhněte na svůj počítač. Databázi Sbirka_povesti.mdb spustitelnou v prostředí MS Access (5,460 KB) můžete stáhnout komprimovanou:
  • rar (459 KB).
  • zip (1.731 KB).
 • Rozbalte archiv.
 • Ujistěte se, že databáze není určena "jen pro čtení" (to zjistíte pravým klepnutím na soubor a následně v možnosti "Vlastnosti").
 • Pokud vlastníte Microsoft Office Access 2007, je třeba v určitých případech povolit v kolonce "Upozornění zabezpečení" zakázaný obsah (Upozornění zabezpečení-> Možnosti-> Povolit tento obsah), který blokuje vyskakovací okna jednotlivých formulářů.

Top